Hà Nội

Friedrich Naumann Foundation vì Tự do (FNF) là một tổ chức của Đức hoạt động với sứ mệnh thúc đẩy các giá trị tự do, nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, tại Đức và trên thế giới. Tại Việt Nam, văn phòng FNF thành lập từ năm 2012. Dựa trên các dự án hợp tác với các đối tác VCCI, Trường Đại học Kinh tế, ĐHQGHN (UEB-VNU), Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Viện Nghiên cứu Châu Âu (IES), Viện Kinh tế Việt Nam (VIE)IPC Bắc Giang, ISEDS Bắc Ninh,... chúng tôi thực hiện nhiều nghiên cứu, hội thảo, hoạt động nâng cao năng lực và thúc đẩy các trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức. Nếu bạn có câu hỏi, hãy liên hệ với đội ngũ của chúng tôi.

News

Social Media