Hà Nội

Friedrich Naumann Foundation vì Tự do (FNF) là một tổ chức phi chính phủ của Đức, thành lập năm 1958. Các hoạt động của FNF dựa trên giá trị căn bản về tự do. FNF hoạt động tại Đức và trên hơn 60 quốc gia với sứ mệnh góp phần xây dựng các thiết chế ủng hộ tự do, nhân quyền, nhà nước pháp quyền và kinh tế thị trường.

Tại Việt Nam, văn phòng đại diện của FNF được thành lập từ năm 2012. Dựa trên các dự án hợp tác, FNF thực hiện nhiều nghiên cứu, hội thảo, hoạt động nâng cao năng lực và thúc đẩy các trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Đức về nhiều chủ đệ̀ như Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), kinh tế thị trường và thương mại tự do.

News

Social Media

Our Experts