DE

Vietnam
Đội ngũ

GS. TS. ANDREAS STOFFERS andreas.stoffers@freiheit.org

Andreas Stoffers - Vietnam Country Head
GIÁM ĐỐC QUỐC GIA

TS. PHAM HUNG TIEN hung-pham.tien@freiheit.org

Tien Pham - FNF Vietnam
PHÓ GIÁM ĐỐC / QUẢN LÝ DỰ ÁN

TRAN THU HA ha.tran@freiheit.org

Ha Tran - FNF Vietnam
KIỂM TOÁN KHU VỰC ĐÔNG NAM Á & ĐÔNG Á

NGUYEN HA MY my.nguyen@freiheit.org

My Nguyen FNF Vietnam
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

VU QUYNH DUONG duong.vu@freiheit.org

Duong Vu - FNF Vietnam
QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG / TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC QUỐC GIA

TS. KIEU THI THU HUONG huong.kieu@freiheit.org

Dr Huong Kieu - FNF Vietnam
QUẢN LÝ DỰ ÁN - CHƯƠNG TRÌNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

LE THI THU TRANG trang.le@freiheit.org

Le Thi Thu Trang - FNF Vietnam staff
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH / QUẢN LÝ DỰ ÁN

LE BICH NGOC ngoc.le@freiheit.org

Ngoc FNF Vietnam
NGHIÊN CỨU VIÊN KINH TẾ / QUẢN LÝ DỰ ÁN

TRAN CAM HA cam-ha.tran@freiheit.org

Cam Ha _Finance Assistant_FNF Vietnam
TRỢ LÝ TÀI CHÍNH

NGUYEN DUC CHINH chinh.nguyen@freiheit.org

Nguyen Duc Chinh - FNF Vietnam
QUẢN LÝ TRUYỀN THÔNG / TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC QUỐC GIA (Thời vụ)