Bangkok

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ ทำงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิฟรีดริชเนามันประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในสังคม ผ่านกิจกรรม-โครงการที่ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงเยาวชน มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ยังทำงานร่วมกับสื่อและองค์กรภาคีในการสนับสนุนให้เกิดพื้นที่สาธารณะสำหรับการพูดคุย ติดต่อเรา เพื่อสอบถาม-แนะนำพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา หรือพบกับทีมของเรา

News

Social Media

Our Experts