Bangkok

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เพื่อเสรีภาพ ทำงานเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน เสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ มูลนิธิฟรีดริชเนามันประเทศไทย ส่งเสริมให้ผู้คนได้มีส่วนร่วมในสังคม ผ่านกิจกรรม-โครงการที่ส่งเสริมความรู้เรื่องประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ รวมถึงการใช้เกมเป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเข้าถึงเยาวชน มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ทีมงาน Thailand ทำงานร่วมกับ Institute of Security and International Studies (ISIS), Thai PBS, Punch Up, สถาบันพระปกเกล้า, Change Fusion and Digital for Peace ติดต่อเรา เพื่อสอบถาม-แนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานของเรา หรือพบกับทีมของเรา

News

Social Media

OUR PROJECT DIRECTORS