DE

CẢI THIỆN CHỈ SỐ PCI
Thúc đẩy môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tại Bắc Giang

(VIDEO) Hội nghị khu vực về thúc đẩy môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh ở Bắc Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2017