Cải thiện chỉ số PCI : Cải thiện chỉ số PCI của các tỉnh thành

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh hay PCI là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. FNF hướng tới việc hỗ trợ các tỉnh thành Việt Nam cải thiện mức độ cạnh tranh, qua đó  đẩy phát triển khu vực tư nhân.