เกี่ยวกับเรา : About Us

มูลนิธิฟรีดริช เนามัน เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ส่งเสริมประชาธิปไตยแบบเสรี (Liberal Democracy) หลักนิติรัฐ (Rule of Law) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และเศรษฐกิจเสรี (Market Economy) ใน 60 ประเทศทั่วโลก เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดสังคมที่เปิดกว้างและทำงานส่งเสริมการศึกษาภาคพลเมือง

มูลนิธิฟรีดริช เนามันก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1958 โดย นายธีโอดอร์ ฮอยส์ (Theodore Heuss, 1884-1963) ประธานาธิบดีคนแรกแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในช่วงหลังการสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่สอง มูลนิธิมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองพอสดัม สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยทำงานให้คำแนะนำแค่ผู้วางแผนนโยบาย อำนวยการประชุมให้เกิดการปรึกษาหารืออย่างมีส่วนร่วม สนับสนุนงานสัมมนา สนับสนุนสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ และเชิญชวนให้ผู้คนจากทั่วโลกร่วมงานสัมมนาที่จัดขึ้นในประเทศเยอรมนี

ชื่อของมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ตั้งตามชื่อของ นายฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann, 1890-1919) ผู้เชื่อว่าการจะใช้อำนาจประชาธิปไตยให้ได้บรรลุผลแบบเต็มขั้นต้องอาศัยการศึกษาภาคพลเมืองในการวางรากฐานทางการศึกษาและให้ความรู้ด้านพลเมืองแก่ประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะได้รู้วิธีการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของประเทศ

มูลนิธิฟรีดริช เนามันในประเทศต่าง ๆ ทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนอื่น ๆ และสถาบันต่าง ๆ โดยทำงานร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาคม และสถาบันการศึกษา เพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ และส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาประเทศนั้น ๆ เห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคล ส่งเสริมประชาธิปไตยและสนับสนุนองค์กรที่ทำงานเพื่อประชาธิปไตย มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนเสรีภาพทางเศรษฐกิจและการค้าเสรี ทั้งยังสนับสนุนให้ธุรกิจต่าง ๆ เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน ให้คุณค่ากับความเป็นส่วนตัวและปกป้องของมูลส่วนบุคคล ในบางประเทศยังมีโครงการที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการแก้ปัญหาเรื่องภูมิอากาศแปรปรวนอีกด้วย

 

สำหรับประเทศไทย มูลนิธิฟรีดริช เนามันได้ทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน นิติรัฐ และเสรีภาพทางเศรษฐกิจ โดยประสานความร่วมมือกับองค์กรทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากว่า 40 ปี ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เรามีสำนักงานอยู่ที่ จาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ฮานอย มะนิลา โซล ไทเป ย่างกุ้ง และกรุงเทพ

 

Office Address:

ชั้นที่ 25 อาคารบีบีซี

29 ถนนสุขุมวิท ซอย 63

กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-095-2740

โทรสาร. 02-714-8384

อีเมล์ thailand.fnst@gmail.com

News