Bangkok

 เป็นเวลากว่า 45 ปี ที่มูลนิธิฟรีดริชเนามัน ได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างโอกาสให้กับผู้คนในการพัฒนาทักษะและศักยภาพในด้านต่าง ๆ เราร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม สถาบันการศึกษา และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาทักษะ องค์ความรู้และส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน การทำงานของมูลนิธิฯ สะท้อน 4 หลักการสำคัญซึ่งประกอบด้วย เสรีประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หลักนิติธรรม และระบบเศรษฐกิจเสรี บนฐานความเชื่อที่ว่า ประชาธิปไตยจะเติบโตและดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน ก็ต่อเมื่อประชาชนตระหนักถึงสิทธิและความรับผิดชอบของตนเอง เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิและภาคีได้ร่วมกันวางก้อนอิฐของการส่งเสริมประชาธิปไตยหลายโครงการ และเกิดบทเรียนล้ำค่านับไม่ถ้วน จากเส้นทางการพัฒนาชนบท สู่เส้นทางประชาธิปไตย

News

Social Media

Focus

Our Experts