DE

HUMAN RIGHTS
งานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556

งานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556

งานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556 จัดขึ้นโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.)

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 ณ อาคารวายุภักดิ์ ศูนย์ราชการกรุงเทพมหานคร FNF Thailand ได้เข้าร่วมในงานสมัชชาสิทธิมนุษยชนประจำปี 2556 จัดขึ้นโดย คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) และได้มีโอกาสพาน้องๆที่เข้าร่วมโครงการ Human Rights City จากจังหวัดอุบลราชธานีมานำเสนอโปรเจ็คที่ร่วมกันคิดเพื่อพัฒนาและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนให้กับกลุ่มคนผู้มีความเปราะบางอีกด้วย

บรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สิทธิภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน และเจาะลงลึกถึงข้อท้าทายและความสำคัญของสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยได้อย่างหลากหลายมิติ และทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน ทำให้เยาวชนผู้เข้าร่วมได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ สนุกสนาน และเข้าใจประเด็นสิทธิต่างๆมากขึ้น