DE

เกี่ยวกับเรา
ภาคี-เครือข่าย

ISIS logo

ISIS

สถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ส่งเสริมการวิจัยอิสระ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนานาชาติและประเด็นด้านความมั่นคงสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติ ส่งเสริมการวิจัยอิสระ และการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนานาชาติและประเด็นด้านความมั่นคง

Thai PBS

ไทยพีบีเอส

องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai Public Broadcasting Service) หรือ ส.ส.ท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2008 โดย พ.ร.บ. องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2551 ในฐานะองค์การสื่อสาธารณะที่ไม่แสวงผลกำไรแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อดำเนินการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ที่สนับสนุนการพัฒนาสังคม ที่มีคุณภาพและคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยผ่านทางบริการข่าวสารที่เที่ยงตรง รอบด้าน สมดุล และซื่อตรงต่อจรรยาบรรณ

punch up

Punch Up

Punch Up ก่อตั้งเมื่อปี 2019 โดยกลุ่มนักออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและการนำเสนอ ร่วมกับทีมพัฒนาเว็บไซต์ที่เชื่อในพลังของข้อมูลและการนำเสนอ เป็นการรวมแนวทางของบริษัทเทคโนโลยี สตูดิโอออกแบบ และความเป็นสื่อไว้ด้วยกันเพื่อสร้างสรรค์บทสนทนาที่มีความหมายผ่านข้อมูล เรื่องราว และการออกแบบ

kpi

สถาบันพระปกเกล้า

สถาบันพระปกเกล้า เป็นนิติบุคคลอยู่ในกำกับดูแลของประธานรัฐสภา โดยมีสภาสถาบันพระปกเกล้าเป็นองค์กรบริหารสูงสุด ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ ซึ่งจะครอบคลุมถึงเรื่องของการวิจัย การจัดการศึกษา อบรม และเผยแพร่ให้ความรู้และข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาประชาธิปไตย และการเมืองการปกครอง รวมทั้งให้บริการคำแนะนำปรึกษาด้านการบริหารปกครองบ้านเมืองที่ดี ทั้งในระดับชาติและท้องถิ่น

change fusion

Change Fusion

Change Fusion เป็นการรวมกลุ่มองค์กรที่มีพันธกิจร่วมกันในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสังคมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และธรรมชาติ

d4p

Digital for Peace

มูลนิธิดิจิทัลเพื่อสันติ เป็นองค์ไม่แสวงกำไรที่ใช้เทคโนโลยีภาคประชาชนในการส่งเสริมสังคมสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน มีพันธกิจในการใช้นวัตกรรมนำการขับเคลื่อนสันติสุขอย่างยั่งยืน