DE

Kadın Hakları
İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok!

İkinci Aşama
İşyerimde Tacize ve Şiddete Yer Yok
© Friedrich Naumann Foundation for Freedom

YANINDAYIZ Derneği tarafından Friedrich Naumann Vakfı'nın desteğiyle yürütülen "İşyerimde Taciz ve Şiddete Yer Yok" projesi, 2022 yılında tekstil sektöründe mavi yakalı çalışanlara odaklanan Birinci Aşamasını tamamladı. Bu aşamada, şiddet ve taciz konusunda farkındalığı artırmak için web tabanlı bir anket geliştirildi ve cinsiyete dayalı algılardaki değişiklikler ölçüldü. Bu girişim, özellikle tekstil sektörünü hedef alarak, işyerinde yaygın olan cinsiyete dayalı şiddet ve taciz sorunlarını ele almayı amaçlamıştır.

Projenin Haziran 2023'te başlayan İkinci Aşaması, İzmir, Ordu (2), Batman (2), Adana, İstanbul, Eskişehir, Hakkâri ve Sakarya dâhil olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerini temsil edecek şekilde stratejik olarak seçilen şehirlerdeki 10 tekstil üreticisine ulaşmıştır. Bu geniş coğrafi kapsam, Doğu Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu, Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Ege dahil olmak üzere bölgeler arasında karşılaştırma yapılmasına olanak tanıyarak konunun kapsamlı bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

İkinci Aşamada, seçilen şehirlerdeki 1291 mavi yakalı işçi toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve işyerinde şiddet konusunda farkındalık eğitimi almıştır. Bu farkındalık artırma oturumlarının etkinliği, 4 demografik soru ve iş, sosyal yaşam, aile ve eğitimde toplumsal cinsiyet farkındalığını değerlendiren 23 soru dahil olmak üzere 27 sorudan oluşan eğitim öncesi ve sonrası farkındalık testleri ile ölçülmüştür. Sorular, yanıtlardaki olası yanlılıkları en aza indirmek için çapraz doğrulamaya tabi tutulmuştur.

Eğitim öncesi ve sonrası testlerin analizi, katılımcılar arasında toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik bakış açılarında olumlu bir değişim olduğunu ortaya koymuştur. Özellikle, çalışma alanlarını kadınlarla paylaşan mavi yakalı erkek çalışanların algılarında kayda değer bir değişim olduğu görülmüştür. Projenin başarısı, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi gibi küçük görünen adımların daha geniş toplumsal değişimlere katkıda bulunma ve ataerkil normlara meydan okumadaki öneminin altını çizmektedir.

Bulgular, benzer eğitim girişimlerinin toplum üzerindeki etkilerini artırmak ve Türkiye'de toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik etmek için çeşitli kurum ve kuruluşlarda uygulanabileceğini göstermektedir. Proje, toplumsal cinsiyet algısının akışkan ve yeniden yapılandırılabilir doğasını vurgulayarak, daha kapsayıcı ve eşit bir toplumu teşvik etmek için bu tür çalışmaların çoğaltılmasını ve desteklenmesini savunmaktadır.

Daha fazlasını için raporu indirin!