Bangkok :

1. ส่งเสริมประชาธิปไตย (Democracy) 

การศึกษาภาคพลเมือง

พัฒนาเครื่องมือและองค์ความรู้ในการส่งเสริมการศึกษาภาคพลเมือง ให้ความรู้และทักษะแก่ภาคีเครือข่ายในด้านต่าง ๆ ผ่านการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำควารมรู้ที่ได้ไปปรับใช้ เพื่อให้เกิดสังคมประชาธิปไตยที่เข้มแข็ง

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในระบอบประชาธิปไตย การกำหนดนโยบายมิได้เป็นเพียงเรื่องของนักนโยบายเท่านั้น แต่ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชน มูลนิธิฟรีดริชเนามัน จึงให้การสนับสนุนเครือข่ายประชาสังคมเพื่อกำหนดทิศทางในการพัฒนาชุมชน หรือจังหวัดของตนเอง นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังสนับสนุนให้มีการใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

2. ส่งเสริมการปกครองโดยกฎหมายและหลักนิติรัฐ (Rule of Law) 

สนับสนุนการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม โดยเฉพาะด้านประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ลดการดำเนินการที่ไม่สอดคล้องกับหลักนิติรัฐ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการละเมิดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

3. ส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Human Rights) 

สนับสนุนคณะทำงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย ในการสร้างกลไกด้านสิทธิมนุษยชน รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนสำหรับประชาชน

4. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม (Market Economy) 

สนับสนุนสถาบัน หน่วยงาน องค์กรที่ส่งเสริมด้านสิทธิมนุษยชนควบคู่กับองค์กรที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจเสรี