ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ၊ လစ်ဘရယ်ဝါဒ နှင့် ရှေးရိုးစွဲဝါဒ

FNF Myanmar

ဖော်ပြပါ ၀ါဒများမှာ သက်ဆိုင်ရာ အဓိကစံနှုန်းတစ်ခုစီသည် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်နေသည်။ ဥပမာ လစ်ဘရယ်ဝါဒအတွက် လွတ်လပ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်။

ရှေးရိုးစွဲဝါဒီများအတွက်မူ အဓိကစံမှာ ဖွဲ့ စည်းပုံစနစ်ဖြစ်ပြီး ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒီများအတွက်မူ လူမှုအဖွဲ့ အစည်းအတွက် တရားမျှတမှုဖြစ်သည်။

 

ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒ

(၁) လူမှုအဖွဲ့အစည်းအတွက် တရားမျှတမှု

(၂)ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သာတူညီမျှမှု

(၃)ပြန်လည်ခွဲဝေခြင်း

(၄)အားလုံးအတွက် အကျိုးစီးပွား

(၅) လူတန်းစားမဲ့ လူမှုအဖွဲ့အစည်း

 (၆)စည်းလုံးမှု

(၇)အများပြည်သူမှ ပိုင်ဆိုင်မှု

(၈)လူမှုအဖွဲ့အစည်းမှ တာဝန်ယူမှု

 

လစ်ဘရယ်ဝါဒ

(၁)လွတ်လပ်မှု

(၂)  တရားဥပဒေ စိုးမိုးမှု

(၃)ရွေးချယ်နိုင်မှု

(၄)သဘောထားကြီးမှု

 (၅)စွန့်ဦးတီထွင်မှု

(၆)ယှဉ်ပြိုင်မှု

(၇)ပစ္စည်းဥစ္စာ

(၈)တစ်ဦးချင်းစီ တာဝန်ယူမှု

 

ရှေးရိုးစွဲဝါဒ

(၁) ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်

(၂)တာဝန်

(၃)အစဉ်အလာ

(၄)ဝါစဉ်

(၅)လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ

(၆)စည်းကမ်း

(၇) ဂုဏ်သိက္ခာ

(၈) ပေးကမ်းစွန့် ကြဲမှု 

ကိုးကား The Basic of Liberalism