DE

ẤN PHẨM CỦA FNF VIỆT NAM

Thị trường hoá cung ứng các dịch vụ công tại Việt Nam

Nghiên cứu
Tác giả: CIEM, VIE; VEPR; VCCI
Chủ biên: Đinh Tuấn Minh
Nhà suất bản Trí Thức, Hà Nội 2017
Quy cách: 16 x 24 cm, 348 trang

Cover page