Open Society
ขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

educationreport2020turkey

มองการศึกษาไทย ส่องการศึกษาโลก

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเชื่อมโยงกับพื้นที่ รู้ถึงปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ นับเป็นต้นทุนในการบริหารจัดการโรงเรียน หลักสูตรการศึกษาเพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การบริหารจัดการนี้เองทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้เล่นที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงได้

แนวทางการบริหารจัดการศึกษายังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกัน ว่าการจัดการบริหารจัดการการศึกษาแบบรวมศูนย์ ทำให้การศึกษามีมาตรฐานเดียวกันและทำให้เกิดความเท่าเทียมทางการศึกษา หรือแท้จริงแล้วกลับทำให้ช่องว่างทางการศึกษากว้างออกไปกว่าเดิม นอกจากนี้ความปัจจัยด้านประชากรและเศรษฐกิจ ยังคงเป็นความท้าทายในการจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยนวัตกรรมทางการศึกษา บวกกับการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทั้งจากครู ผู้ปกครอง และตัวนักเรียนเอง

ติดตามอ่านผลการสัมมนา โครงการขับเคลื่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ฉบับเต็ม ได้ที่ http://kpi.ac.th/knowledge/seminar/data/1130