ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း
အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်များ

 

 

ဖက်ဒရစ်စဖော်ရ် frederic.spohr@freiheit.org

Frederic Spohr
Head of Projects (Myanmar and Thailand)

အောင်သူဟိန်း aungthu.hein@freiheit.org

ATH
Executive Programme Manager

နှင်းဝင့်နိုင် hninwint.naing@freiheit.org

HWN
Executive Programme Manager

ဗျက်လွဲဆုန် biakhlei.sung@freiheit.org

BHS
Executive Program Manager

အေးမြတ်မွန် ayemyat.mon@freiheit.org

AMM
Communication Officer

သန်းနိုင်အောင် thannaing.aung@freiheit.org

TNA
Program Assistant

စိုင်းကွမ်းဆိုင် saikwan.hsai@freiheit.org

SKS
Program Assistant

ပန်လာ့က်နမ်ဒန်း penluk.ngamdaeng@freiheit.org

penluck
Accountant and Admin Assistant
team