DE

ẤN PHẨM CỦA FNF VIỆT NAM

Thị trường Dịch vụ Phát triển Doanh nghiệp tại Việt Nam

Photo by Kaleidico on Unsplash

Báo cáo nghiên cứu song ngữ
Tác giả: VCCI, TS. Vũ Tiến Lộc, 
Nhà Xuất Bản Công Thương, Hà Nội 2018
Quy cách: 19 x 26 cm, 57 trang

Market for Business Development Services in Vietnam Cover page