DE

Ấn phẩm của FNF Việt Nam

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2018

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Báo cáo nghiên cứu song ngữBáo cáo nghiên cứu song ngữ
Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trần Đoàn Lâm, Trịnh Hồng Hạnh
Chủ biên: Nguyễn Đức Thành & Ono Kenechi
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,  Hà Nội 2017
Quy cách: 16 x 24 cm, 432 trang

Report cover page