DE

ẤN PHẨM CỦA FNF VIỆT NAM

Báo cáo thường niên kinh tế Việt Nam 2017

Báo cáo nghiên cứu song ngữ
Tác giả: Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trần Đoàn Lâm, Trịnh Hồng Hạnh
Chủ biên: Nguyễn Đức Thành
Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội,  Hà Nội 2017
Quy cách: 16 x 24 cm, 398 trang