DE

Photo Competition
Thinking about Europe

ประเทศไทยและทวีปยุโรปอยู่ห่างไกลกันกว่า 8,000 กิโลเมตร แต่ความเป็นยุโรปด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต การเมือง ก็ยังปรากฏร่องรอยให้เห็นในประเทศไทย เราชาวไทยรับรู้บทบาทของยุโรปอย่างไร? พวกเรามอง ยุโรปอย่างที่ยุโรปคาดหวังอยากให้เราได้เห็นหรือไม่?
Thinking about Europe

หัวข้อประกวด Thinking about Europe

ประเทศไทยและทวีปยุโรปอยู่ห่างไกลกันกว่า 8,000 กิโลเมตร แต่ความเป็นยุโรปด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต การเมือง ก็ยังปรากฏร่องรอยให้เห็นในประเทศไทย เราชาวไทยรับรู้บทบาทของยุโรปอย่างไร? พวกเรามองยุโรปอย่างที่ยุโรปคาดหวังอยากให้เราได้เห็นหรือไม่? เราเห็นว่ายุโรปมีความทันสมัย มีเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำประชาธิปไตยที่สนับสนุนค่านิยมแบบเสรีนิยมทั่วโลก หรือเรามองว่ายุโรปเป็นทวีปที่เก่าแก่และอ่อนแอซึ่งใช้คำพูดสวยหรูเรียกร้องประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนแต่ทำให้เกิดขึ้นจริงไม่ได้? ที่จริงแล้วเรายังสนใจความเป็นไปในยุโรปอยู่หรือไม่?

เราอยากเห็นมุมมองอันทรงคุณค่าของท่านผ่านภาพถ่ายที่จะสะท้อนยุโรปในแง่มุมต่างๆ โดยไม่จำกัดเฉพาะการท่องเที่ยว ภาพถ่ายที่อธิบายความในใจที่ลึกซึ้งของท่านมีส่วนสำคัญที่จะสร้างความเข้าใจถึงความรู้สึกของชาวไทยที่มีต่อทวีปยุโรป

ตัวอย่างภาพถ่าย

ตัวอย่างภาพถ่าย Thinking About Europe

กติการการเข้าร่วม

1.คุณสมบัติผู้สมัครส่งภาพถ่ายเข้าร่วมการประกวด

1.1 เป็นบุคคลสัญชาติไทย

1.2 อายุ 20 ปีขึ้นไป

1.3 ช่างภาพมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพ ช่างภาพข่าว  ช่างภาพสารคดี และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

2. ผู้เข้าประกวด 1 ท่านสามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้ไม่เกิน 5 ภาพ พร้อมระบุข้อมูลรูปภาพที่กำหนดไว้ในใบสมัครให้ครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)

**เป็นภาพที่ถ่ายในประเทศไทยเท่านั้น

2.1 เป็นภาพที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล หรือสแกนจากฟิล์ม สามารถสร้างสรรค์ภาพถ่ายได้อย่างเสรี โดยไม่จำกัดเทคนิคและวิธีการ 

2.2 ความละเอียดของภาพ ขนาดด้านสั้นสุดของภาพต้องไม่ต่ำกว่า 1,200 pixels และมีขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 20 MB

2.3 ส่งไฟล์ในแบบ JPEG เท่าน้ัน

2.4 ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องเก็บภาพต้นฉบับความละเอียดสูงไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการได้คัดเลือกภาพของท่านให้ได้รับรางวัลหรือนำไปตีพิมพ์ในหนังสือและจัดนิทรรศการ ผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งภาพต้นฉบับมาให้ทีมจัดงานภายหลัง

2.5 ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่มีลายน้ำ ไม่มีเครดิตภาพหรือตัวอักษร หรือกราฟฟิกใดๆ บนภาพ

2.6 ต้องเป็นภาพที่ถ่ายด้วยตนเอง ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่นโดยเด็ดขาด

2.7 ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อการประกวดที่กำหนด รวมท้ังต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากที่อื่นมาก่อน ไม่เคยตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในนิตยสาร หนังสือ สื่อทาง Social Media ต่างๆ หรือ ไม่เป็นภาพที่ขายในStock Photo ทุกแห่ง

2.8 ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมท้ังไฟล์ต้นฉบับเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานและผู้ถ่ายภาพ ผู้จัดงานสามารถนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ที่ไม่แสวงกำไรโดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ภาพให้ผู้ถ่ายเพิ่มเติม

2.9 หากปรากฎว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดไม่เป็นไปตามกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้น คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิผู้ส่งภาพเข้าประกวด และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2.10 เจ้าหน้าที่และกรรมการสมาคมฯ ไม่สามารถส่งภาพถ่ายเข้าประกวดได้

เกณฑ์ในการตัดสิน

• แนวคิดและความหมายของภาพ

• เทคนิคในการถ่ายภาพ

• องค์ประกอบภาพที่น่าสนใจ

• ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ

คณะกรรมการการตัดสิน

• ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และ มูลนิธิฟรีดริช เนามัน ประเทศไทย

ผู้ชนะจะได้รับ

• ผู้ชนะจะได้รับค่าลิขสิทธิ์ในผลงาน 30,000 บาท

• ได้เข้าร่วมการประชุมที่กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี วันที่ 11 ตุลาคม 2022 พร้อมร่วมเวิร์คช็อปกับช่างภาพชาวเยอรมัน (มูลนิธิฯ ดูแลค่าเดินทางและค่าที่พัก)

เดินทางต้ังแต่วันที่ 9 - 13 ตุลาคม 2022 และจะได้นำเสนอผลงาน (กรณีผู้ชนะการประกวดไม่สะดวกเดินทาง จะถือว่าสละสิทธิ์และทีมงานจะคัดเลือกภาพที่ได้คะแนนรองลงมาแทน)

• ภาพถ่ายจะนำมาพิมพ์เป็นปฏิทินปี 2023

• จัดแสดงผลงานในงานประจำปีมูลนิธิในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2022 ร่วมกับผู้เข้ารอบสุดท้ายท่านอื่น

รางวัลพิเศษ 11 รางวัล

• รางวัลละ 5,000 บาท
• ภาพถ่ายของผู้ที่ได้รับรางวัลพิเศษจะนำมาพิมพ์เป็นปฏิทินปี 2023

จัดส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 5 - 14 สิงหาคม 2022

ประกาศผลวันที่ 30 สิงหาคม 2022

สมัครผ่านลิงค์ google form พร้อมแนบไฟล์ภาพได้ที่

https://forms.gle/rC54PDMWM2xxFu278

หมายเหตุ

  **ผู้ชนะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงวันเดินทางกลับ

(วันหมดอายุนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2023 เป็นต้นไป) และมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนตามที่สหภาพยุโรปกำหนด

  **คณะผู้จัดโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมทั้งของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

พรสวรรค์ 098-254-5420, สิรินทรา 092-656-6812 thailand.fnst@gmail.com

Open Call-Thinking about Europe