ẤN PHẨM CỦA FNF VIỆT NAM

Báo cáo khoa học: Sự phát triển của Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam

Báo cáo khoa học "Sự phát triển của Bảo hiểm Nông nghiệp tại Việt Nam - Thực trạng và gợi ý cho các họat động trong tương lai" được viết bằng tiếng Anh, xuất bản trong Tạp chí khoa học Vietnam's Socio-Economic Development của Viện Nghiên cứu Kinh tế Việt Nam (VIE) số 102, tháng 07/2020.


Tác giả: Vu Quoc Huy, Nguyen Duc Long, Tran Thi Mai Thanh, Bui Thu Trang, Pham Hung Tien
Nghiên cứu này được tài trợ bởi Viện Friedrich Naumann Việt Nam

Quy cách: 80 trang 

Downloads: PDF  3.8 MB

First Page of Economic Policy Debate