Workshop-Youth
CALD YOUTH Political Academy Tier 4: Strategic Communication

CALD4-1

CALD YOUTH Political Academy Tier 4: Strategic Communication โดย คุณ Raul Cordenillo ผู้ให้คำปรึกษาด้านการสื่อสารองค์กรและนโยบายสาธารณะ (International Communications and Public Policy) ได้ดำเนินการอบรมในหัวข้อ Strategic Communication ผ่านการบรรยายและนำเสนองาน มุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้กลยุทธ์ด้านการสื่อสารซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการเมืองในยุคปัจจุบัน อีกทั้งกิจกรรมนี้ยังส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในชุมชน (community) ของตน 

กิจกรรมหลักของ Tier นี้คือ Mechanics of Game: StratCom เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสคิดค้นนโยบายให้กับประเทศ Panasia ผ่านบทบาทสมมติ ในบทบาทขององค์กรและพรรคการเมืองที่มีโจทย์และข้อท้าทายที่แตกต่างกัน โดยที่แต่ละองค์กรต้องสื่อสารแนวทาง รักษาภาพลักษณ์ และตอบรับกับประชาชน สังคม เพื่อแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ที่เจอ

CALD4-2

เรียนรู้กลยุทธ์การสื่อสาร กับ Raul Cordenillo (Lecture: Strategic Communication)

การสื่อสาร คือ เครื่องมือหรือกิจกรรมในการ “สื่อ” สารและการ “ส่ง” สารให้กับผู้รับสาร เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล และ การแสดงออกถึงความรู้สึกที่สามารถนำไปสู่ความเข้าใจ

กลยุทธ์ คือ แนวทางในการกระทำบางอย่างกับบางสิ่ง อาจเป็นรายละเอียดของแผนการในการนำไปสู่ความความสำเร็จหรือเป้าหมายในเรื่องต่างๆ เช่น การเมือง ธุรกิจ การกีฬา เป็นต้น 

องค์ประกอบของกลยุทธ์การสื่อสาร (What makes communications strategic)

  • เรียนรู้ผ่านวิธีการกระทำต่างๆ (Informed by "a way of doing things")
  • วางแผน 
  • ตั้งเป้าหมายและความสำเร็จ
  • สร้างกรอบเวลา Timeline เพื่อกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้
CALD-3

คำถามสำคัญในการวางกลยุทธ์ในการสื่อสาร

เราสื่อสารกับใคร? Who do you communicate with?

          เมื่อเราสื่อสารเราจำเป็นต้องจำแนกหรือแบ่งกลุ่มคนที่สื่อสาร (Target Audience) ออกจากกัน เนื่องจากในทุกๆ คนที่เราสื่อสารด้วยนั้นมักจะมีการตอบสนองต่อสื่อและสาร และแนวทางการสื่อสาร (Tool/Technique) ที่ไม่เหมือนกัน และเรายังจำเป็นต้องรู้ขอบเขตของผู้รับสารว่าเขาให้ความสำคัญกับอะไร เพื่อวางแผนการสื่อสารให้สำเร็จ เช่น ประชาชนทั่วไป (Audience) เราอาจจะใช้ช่างทางโลกออนไลน์ในการสื่อสาร (Tool/Technique) ด้วยการแบ่งปันเรื่องราวในชีวิตจริงที่เกี่ยวข้องสิ่งที่เรา (Trigger) โดยการสื่อสารนั้นต้องปราศจากสารที่แต่งขึ้นมา (Turn-off) เป็นต้น

เราสื่อสารอะไร? What do you communicate?

          การใช้ Key message หรือ คำสำคัญ ในการสื่อสารนับว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ โดยเราสามารถขยายข้อความเพิ่มเติมเพื่อสร้างความเข้าใจ  พร้อมทั้งต้องมีจุดยืนที่แน่ชัด มั่นคง และไม่ขัดแย้งกับประเด็นตัวเอง พร้อมกับการวางแนวทางในการสื่อสาร ที่มีเครื่องมือและรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ฟังและผู้ชม

เมื่อเราพัฒนาสารของเรา When developing messages?

          ผู้ชมและผู้ฟังส่วนใหญ่จะประเมินผู้พูดจากความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียงและ Branding โดยทั้งสองคำนี้มีความเกี่ยวเนื่องกัน เช่น Branding สามารถเพิ่มความหนักแน่นของข้อความของคุณด้วยการใช้ Logos, Styles เเละ ตัวหนังสือ Branding ทำหน้าที่คล้ายกับการมีชื่อเสียงของตัวบุคคลที่สามารถสร้างความหนักแน่นให้กับข้อความได้

แบบไหนที่เรียกว่าสำเร็จ? How do you measure success?

การกำหนดเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินความสำเร็จ เริ่มจากการที่เราเป็นผู้ฟังที่ดี ดูผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพว่าเป็นเช่นไร รับฟังจากผู้ฟังและผู้ชมพร้อมทั้งเข้าใจและนำแนวทางที่ได้รับไปปรับปรุงให้ดีในครั้งต่อไป รวมถึงสรุปการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สำเร็จ เพื่อต่อยอดให้กับงานในอนาคต

          การวางแนวทางในการสื่อสาร ที่มีเครื่องมือและรูปแบบให้เหมาะสมกับผู้ฟังและผู้ชมเป็นเรื่องสำคัญ และสามารถวางแนวทางการสื่อสารผ่าน 4 คำถาม ดังนี้ครั้งที่ 6 เรากำลังคุยกับใคร? (Who are you speaking to?) เราจะเข้าถึงพวกเขาได้อย่างไร? (How will you reach them?) เราอยากให้เขารู้เรื่องอะไร? (What do you want them to know?) เราอยากให้เขาทำอะไร? (What do you want them to do?) เพื่อสร้างการสื่อสารที่ราบรื่นและประสบความสำเร็จในการรับสารและส่งสารของผู้ฟังและผู้พูดเพื่อสร้างความเข้าใจใน key message ที่เกิดขึ้นในวงสนทนา

CALD4-4

Personal experience

ประสบการณ์การเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ ผู้เขียนได้ประสบการณ์ทั้งภาคทฎษฎีและภาคปฏิบัติจากการทำงานกลุ่มร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรมท่านอื่นๆ ที่มีความหลากหลายทั้งสัญชาติ อายุ อาชีพ และประสบการณ์ ความหลากหลายนี้ทำให้ได้รู้แนวความคิดใหม่ๆ ระหว่างการระดมความคิด คอนเซปต์ และเป็นการออกแบบช่องทางการสื่อสารตามโจทย์ที่ได้ แต่อย่างไรก็ตามการอบรมแบบออนไลน์กับผู้คนหลากหลายสัญชาติและประเทศ อุปสรรคที่พบคือการติดต่อสื่อสาร การจัดตารางเวลา และทำงานร่วมกันในเวลาที่จำกัด

กิจกรรมถูกออกแบบมาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้มีประสบการณ์จริงและมีโอกาสได้แสดงความคิดเห็นทั้งในบทบาทองค์กรเยาวชน, พรรคการเมือง, สื่อและ ประชาชนใน Panasia รวมถึงมีช่วงเวลาให้เกิดการตอบโต้และสอบถามซึ่งเป็นการฝึกทักษะในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเห็นว่าการสื่อสาร มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการแก้ไขปัญหา เพราะการสื่อสารเป็นเครื่องมือที่เปรียบเสมือนดาบสองคม สามารถสร้างความเข้าใจกับสังคมหรือสร้างความขัดแย้ง ความเข้าใจผิดให้กับสังคมได้ทั้งสิ้น การสื่อสารจึงเป็นเรื่องสำคัญ ที่ต้องระมัดระวัง สำหรับทุกองค์กร และปัจเจกบุคคล ด้วยเหตุนี้เห็นว่าการอบรมเป็นการเรียนรู้เทคนิค และทักษะที่ประโยชน์