Ấn phẩm của FNF Việt Nam

Từ nhà nước điều hành sang nhà nước kiến tạo phát triển

- báo cáo nghiên cứu do FNF tài trợ -
Tác giả: CIEM, VCCI, VEPR, VIE, Đinh Tuấn Minh và Phạm Thế Anh
Nhà xuất bản Tri Thức, Hà Nội 2016
Khổ sách: 16 x 24 cm, 440 trang

Downloads: PDF  9.54 MB

Cover page