ဆက်သွယ်ရန် (မြန်မာရုံး)

contactu us (Myanmar)

အမှတ် (၃၅)၊ ကျိုက်ဝိုင်းဘုရားလမ်းနှင့် မင်းဓမ္မလမ်းထောင့်၊ မရန်းကုန်း၊ ရန်ကုန်၊ မြန်မာ။

 

ဖုန်း: +959 262 981 350

မေးလ်: fnfmyanmar@freiheit.org