Smart Cities

Pametni gradovi Srbije

Publikacija Pametni gradovi Srbije – Inovativnost i rezilijentnost lokalnih zajednica u Srbiji 2021. bavi se konceptom pametnog grada (engl. Smart City) koji prevazilazi puke tehnološke inovacije u urbanim područjima i bavi se brojnim izazovima gradova budućnosti, a pametni grad posmatra kao ekosistem pametnih rešenja u kome su okupljeni akteri i zainteresovane strane posvećeni održivom razvoju i u kome se nove tehnologije koriste za postizanje ciljeva održivosti (ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata razvoja).

Gradovi, kao ključna ekonomska čvorišta naše globalne zajednice, u minulom periodu su pokazali svu svoju ranjivost. Gradovi nisu apsorbovali zdravstvene rizike već su ih produbili i raspršili po svojim teritorijama. Uočeni manjak rezilijentnosti doveden je u vezu sa postojećim teritorijalnim i društvenim nejednakostima, pred kojima se predugo ćutalo. S druge strane, pandemija koja je obeležila 2020. godinu predstavlja i neočekivanu priliku za ubrzanje uvođenja digitalnih tehnologija u svakodnevni život, pre svega u gradovima. Novi izazovi sa kojima su gradovi suočeni doveli su do toga da se postojeća digitalna infrastruktura razvija na inovativne načine. U jednačinu pametnog grada uvedeni su novi parametri poput socijalne distance i broja ljudi na javnim mestima. Optimizacija je dobila potpuno nove indikatore.

Svakako, jedan od prvih koraka u kreiranju pametnih zajednica jeste i uključivanje građana u donošenje odluka. Ono što će u primeni koncepta pametnih gradova unaprediti odnose između građana i JLS jesu: otvoreni podaci koje prikuplja JLS (uz anonimizaciju i zaštitu privatnosti), interaktivne mape i sheme, pristup podacima o rezultatima i učinku lokalne vlasti u određenoj oblasti, živi prenos zasedanja lokalnih skupština, ali i dinamično i aktivno korišćenje naloga JLS na društvenim mrežama. Ove mere mogu povećati nivo građanskog učešća, ali i poverenja građana u lokalne institucije.

Istraživanje kapaciteta za inovativnost i rezilijentnost lokalnih zajednica u Srbiji, sprovedeno u septembru i oktobru 2020. godine, pokazalo je da JLS vide uvođenje koncepta pametnog grada kao izrazito pozitivan trend, uz veoma dobro razumevanje konteksta, preduslova i pretpostavki. Istraživanje je potvrdilo potrebu za izradom jasnog metodološkog obrasca prema kome će biti definisan sistem pokazatelja u oblasti pametnih gradova.

Download (SRB)

  • PAMETNI GRADOVI SRBIJE 2021. god.

    Publikacija Pametni gradovi Srbije – Inovativnost i rezilijentnost lokalnih zajednica u Srbiji 2021. bavi se konceptom pametnog grada (engl. Smart City) koji prevazilazi puke tehnološke inovacije u urbanim područjima i bavi se brojnim izazovima gradova budućnosti, a pametni grad posmatra kao ekosistem pametnih rešenja u kome su okupljeni akteri i zainteresovane strane posvećeni održivom razvoju i u kome se nove tehnologije koriste za postizanje ciljeva održivosti (ekonomskih, socijalnih i ekoloških aspekata razvoja).