အဖွဲ့ဝင်များ (မြန်မာ)

team

အဖွဲ့ဝင်များ (မြန်မာ)

ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ဝင်များသည် တစ်ဦးချင်းစီအလိုက် အားသာချက်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။ လုပ်ဆောင်ရသည့် ပရောဂျက်တစ်ခုချင်းစီအလိုက် မတူညီသည့် အလုပ်အကိုင်များဖြင့်တာဝန်ယူလျက်ရှိသည်။

 

ဖက်ဒရစ်စဖော်ရ်

Frederic Spohr
Head of Projects (Myanmar and Thailand)

အောင်သူဟိန်း

ATH
Executive Programme Manager

နှင်းဝင့်နိုင်

HWN
Executive Programme Manager

ဗျက်လွဲဆုန်

BHS
Executive Program Manager

အေးမြတ်မွန်

AMM
Communications Officer

သန်းနိုင်အောင်

TNA
Program Assistant

စိုင်းကွမ်းဆိုင်

SAI
Program Assistant

ပန်လာ့က်နမ်ဒန်း

penluck
Accountant and Admin Assistant